O projekcie

Projekt „Ctrl+V! Nie bądź bierny – wklej się do pracy” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” w partnerstwie z firmą „KLASTER” Sp. z o. o.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: lwóweckiego oraz złotoryjskiego w wieku 15-29 lat, którzy są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP lub osobami biernymi zawodowo nieuczestniczącymi w kształceniu i szkoleniu.

Projekt realziowany jest od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • kurs zawodowy asystent ds. księgowości,
  • kurs zawodowy przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,
  • kurs zawodowy pracownik ds. obsługi klienta z certyfikatem ECDL,
  • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
  • usługi poradnictwa zawodowego,
  • wsparcie coacha w trakcie trwania projektu,
  • płatne staże 3 i 6 miesięczne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.